Regulamin Zawodnika„LEGIA CYCLING CLUB”

Definicje

„Legia" - Legia Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Łazienkowskiej 3;

„LCC" – „Legia Cycling Club" z siedzibą w Warszawie ul. Łazienkowska 6A w Warszawie;

„Zawodnik LCC" – status, jaki otrzymuje osoba fizyczna po przystąpieniu do LCC;

„Regulamin" - Regulamin Zawodnika „Legia Cycling Club";

„Stron internetowa" – oficjalna strona internetowa Legia Cycling Club

„Składka członkowska" – opłata ponoszona przez zawodnika LCC , zgodna z określonymi stawkami

"Partnerzy Legia Run Club" - wykaz partnerów LCC

§ 1

LCC zrzesza zawodników i pasjonatów kolarstwa w oparciu o postanowienia niniejszego regulaminu.

Celem LCC jest stworzenie i rozwój niezależnej drużyny amatorów kolarstwa oraz wspieranie społecznej aktywności rowerowej.

§2

Zawodnikiem LCC może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba, która ukończyła 13 lat, a nie jest całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolniona, może zostać członkiem LCC za zgodą pisemną rodziców lub przedstawicieli ustawowych.

Przystąpienie do LCC następuje po łącznym spełnieniu następujących warunków:

a) poprawne zarejestrowanie się na stronie poprzez zgłoszenie na www.legiacyclingclub.pl , bądz osobiście

b) wyrażenie zgody na umieszczenie i wykorzystywanie danych osobowych, zdjęć w bazie danych prowadzonej przez LCC oraz wszelkich innych publikacjach w tym internetowych

c) dokonanie zapłaty jednorazowej, bezzwrotnej, w wysokości zależnej od statutu członkowskiego, wpisowego wg cennika.

d) złożenie pisemnego lub ustnego oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu LCC, która następuje automatycznie w momencie zapłaty składki i zakupu stroju.

e) wszelkie sprawy zdowotne i zaświadczenia  o stanie zdrowia umożliwiającym czynny udział w zajęciach prowadzonych przez LCC , każdy bierze na swoją odpowiedzialność i ryzyko       ,   zapewniając, że nie  istnieją żadne przeciwskazania do uprawiania sportu.

Zawodnikiem LCC może być jedynie osoba, której stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w LCC. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, czy korzystania z dostępnych urządzeń Zawodnik LCC powinien zasięgnąć niezależnej porady medycznej przed przystąpieniem do jakichkolwiek ćwiczeń lub zajęć prowadzonych przez LCC.

Składkowe nie obejmuje żadnych ubezpieczeń zdrowotnych. Wszelkich Ubezpieczeń wypadkowych, zdrowotnych, szkodowych  AC oraz OC każdy zawodnik dokonuje indywidualnie we własnym zakresie.

W przypadku  dzieci oświadczenia o stanie zdrowia, określone w ust. 2 lit. e) dotyczące osoby powyżej 13 roku życia, podpisują rodzice lub opiekunowie prawni tej osoby.

Po spełnieniu warunków z § 2 lit. a), b), c), d), e).

§3

Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez LCC jest możliwe wyłącznie po uregulowaniu wszystkich wymagalnych opłat określonych w niniejszym Regulaminie.

Pierwsza składka członkowska jest płatna przy złożeniu deklaracji członkowskiej. Kolejne składki członkowskie są płatne z góry, przed rozpoczęciem kolejnego roku kalendarzowego.

Opłacenie składki wraz z zakupieniem stroju jest równoznaczne z przyjęciem przez Zawodnika LCC obowiązków i postanowień regulaminowych.

Zawodnik LCC, który nie uiści składki członkowskiej (sezon) zostaje:

a) zawieszony w prawach Zawodnika LCC, tracąc natychmiast prawo do uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez LCC do chwili uregulowania zaległości,

b) traci wszelkie zniżki członkowskie u partnerów LCC ,

Warunkiem przywrócenia statusu Zawodnika LCC jest uregulowanie wszystkich zaległych i bieżących Składek Członkowskich.

§4

Zawodnik LCC jest zobowiązany do:

a) godnego reprezentowania LCC, dbania o wieloletnią tradycję i dobre imię Legii podczas zajęć prowadzonych przez LCC oraz reprezentowania klubowych barw podczas wszelkich zawodów zarówno w kraju jak i za granicą, a także umieszczenia nazwy klubu na wszelkich profilach społecznościowych usportowionych

b) przestrzegania regulaminów sportowych i zasad sportowej rywalizacji (Fair-Play),

c) stosownego zachowywania się oraz przestrzegania dyscypliny wobec trenerów, instruktorów oraz pozostałych osób biorących czynny udział w zajęciach prowadzonych przez LCC,

d) dbałości o powierzony lub wypożyczony sprzęt sportowy,

e) reprezentowania barw LCC, w tym korzystania ze strojów LCC podczas zawodów zarówno w kraju jak i za granicą , chyba że organizator stawia inne wymagania dotyczące ubioru osób biorących udział w zawodach.

W cenie opłaty członkowskiej Zawodnik LCC otrzymuje Pakiet Startowy LCC, a w nim:

a) promocje i procentowe zniżki u potencjalnych partnerów Legia Cycling Club – aktualizacje na stronie internetowej,

§5

Zawodnik LCC może zostać wykluczony z LCC w przypadku:

a) nie uiszczenia składki członkowskiej rocznej,

b) powtarzającego się niewłaściwego, nagannego zachowywania się podczas zajęć prowadzonych przez LCC i zawodach oraz naruszenie postanowień niniejszego regulaminu LCC, w szczególności nie wywiązanie się z obowiązków określonych w §4 ( reprezentowania oraz formowania  barw innego klubu, firmy, organizacji )

§6

Uiszczenie opłaty członkowskiej i zakup stroju  jest rónoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie i przetwarzanie danych osobowych w bazie danych osobowych LCC, o którym mowa w § 2 ust. 2 lit.j i jest równoważne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez LCC w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz.U.2015.2135 j.t.

§7

Członkostwo w LCC ustaje na skutek:

a) dobrowolnej rezygnacji Członka LCC zgłoszonej na piśmie złożonego w siedzibie LCC (ul. Łazienkowska 6A, Warszawa, ustenj lub pisemnej rezygnacji

b) wykluczenia z LCC w przypadku przewidzianym w 5 ust. 1.

§8

Zmian treści Regulaminu Zawodnika LCC dokonuje Zarząd LCC.

Zaktualizowane wersje Regulaminu Zawodnika LCC publikowane są niezwłocznie na Stronie internetowej LCC.

§9

1.Zawodnik LCC jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania Regulaminu.

2. Każdy Zawodnik LCC ma prawo w każdym czasie otrzymać wgląd na Stronie internetowej LCC do aktualnej wersji Regulaminu.

3. LCC zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu, która nie wymaga uzyskania zgody Członka LCC.

§ 10

Wykaz partnerów Legia Cycling Club:

a) forBET zakłady Bukmacherskie – partner strategiczny b) STREFA MOCY – partner suplementacyjny c) POC - partner odzieżowy d) GARMIN- partner techniczny  e) 4SL - partner medyczny .

Legia Cycling Club©

Legia run club

LEGIA CYCLING CLUB

ul. Łazienkowska 6a

00-449 Warszawa

kontakt: +48 603 054 977

e-mail: filip.bogacki@legia.pl

Fundacja Warsaw Sports Group

ul.ŁAZIENKOWSKA 6A 

00-449 Warszawa

NIP 118-208-93-01